JUST Us – Kamiel Verschuren

unnamed (1)_edited.jpg

(English below)

K. bij Tante. Een saaie tentoonstelling wordt het, veel datatekeningen die tot sociale organisatie leiden. Dat zegt K. en hij heeft er zin in. Eerst was de titel social design, ook niet echt een marketingtool voor de komende tentoonstelling bij Tante Nino. Nu is de titel JUST US. Bij K. moet ik denken aan de platypus, het vogelbekdier, een alleskunner die zich niet in een hokje laat douwen. Architecten kunnen niet bouwen, ze kunnen alleen tekenen. K. kan bouwen, daarom zijn z’n tekeningen de ultieme uitdaging misschien. Anyway, K. heeft al heel wat afgebouwd in Rotterdam, heel wat sociale interventies op z’n naam. Heb je het pontje van Katendrecht naar het Charloise hoofd al eens genomen? Leave the place a better one you found it. Ja, engagement! Regels moeten er zijn om dingen mogelijk te maken, om mensen handvaten te geven de controle te nemen over hun eigen bestaan, om in hun omgeving een actieve rol te spelen, waardoor een samenleving vorm krijgt. Een samenleving krijgt vorm als je samen iets doet. Je krijgt een collectief geheugen, een gedeelde beleving maakt een verhaal. Kom, laat je meenemen in dit verhaal!  
 
Gedurende vele jaren heeft Kamiel Verschuren zijn kunstpraktijk, zijn omgeving, zichzelf en waar mogelijk iedereen om hem heen, betrokken bij het perspectief van anderen. De tentoonstelling toont systematische tekeningen, berekeningen, sociale plannen, modellen en maquettes die gemaakt zijn om leefomgevingen te creëren, dan wel te veranderen of te verbeteren.
 
Kamiel’s plantekeningen omvatten de visualisatie van huizen, projectruimten, gemeenschappen, culturele plaatsen, onafhankelijke economische systemen, sociale modellen en meer. Wat de tekeningen laten zien, is de transformatie en empowerment van hoe een idee kan worden omgezet in realiteit; door denken, tekenen, organiseren, plannen, voorbereiden, transporteren en bouwen. Een van de belangrijkste sociale- en milieukwesties van vandaag, is hoe ideeën, betrokkenheid, mededogen, meningen, gevoelens, gedachten, verlangens, wensen, behoeften om te zetten in realiteit en praktijk.
 
In 2018 en opnieuw in 2020 raakte hij betrokken bij de wereld van Nino en Pieter Jan, gesublimeerd en uitgebreid in hun doorlopende culturele programma; aangeboden via het platform Tante Nino. In 2018 werd een podium gebouwd om een binnentuin te openen voor sociale activiteiten en om het culturele programma van Tante Nino buitenshuis te organiseren. In 2020 werd een tribune gebouwd, in twee delen, om het gebruik van het podium te ondersteunen, in winter- en zomerregens, mogelijk gemaakt met financiële steun vanuit een steunfonds voor podia tijdens de Covid-19-pandemie; en ontworpen volgens de voorschriften.

Open: do/vr/za/zo 13:00-18:00 (en op afspraak – zie website tijdens vakantieperiode)

 

###

JUST US – social works (1996 - 2021 selection)– Kamiel Verschuren

 

Projects between social practice, economics, planning, logistics, design, architecture, building, art and friendships

A dull show, lots of drawings full with data, bluprints for social organisation, says mr. K. and he goes for it. At first the title of the show was SOCIAL DESIGN, not realy a smart marketing tool either for the upcoming exhibition. Now it’s called JUST US (just ice?). Mr. K makes me think of the platypus, the versatile animal that combines most disparate features and doesn’t fit in any category. Architects can’t build, they can just draw. Mr. K. can build, so that makes his drawing probably the ultimate challenge. Anyway, mr. K. has some building stuff all around in Rotterdam, quite some social interventions in his track record. Did you by the way ever take the bicycle ferry from Katendrecht to Charlois? Mr. K. says leave the place a better one you found it. Jeah right! Engagement! Rules are ment to faciltate actions, to give people the tools to take control of their own existence, to be active in their own environment, so creating a society. A society is created when you collaborate with others. That entails a collective memory, a shared experience makes a story. Come and get drawn into this story!  

For many years Kamiel Verschuren has involved his art practice, his environment, himself and where possible everyone around him in the perspective of others.
 
The exhibition shows systematic drawings, calculations, social plans, models that are made to create, change or improve living environments. Kamiel's plan drawings include the visualization of homes, project spaces, communities, cultural places, independent economic systems, social models and more. What the drawings show is the transformation and empowerment of how an idea can be turned into reality; by thinking, drawing, organizing, planning, preparing, transporting and building. One of the most important social and environmental issues of today is how to turn ideas, commitment, compassion, opinions, feelings, thoughts, desires, wants, needs into reality and practice.
 
In 2018 and again in 2020 he became involved in the world of Nino and Pieter Jan, sublimated and expanded in their ongoing cultural program; offered through the platform Tante Nino. In 2018, a stage was built to open a courtyard garden for social activities and to host Tante Nino's cultural program outdoors. In 2020 a gallery was built, in two parts, to support the use of the stage, in winter and summer rains, made possible with financial support from a stage support fund during the Covid-19 pandemic; and designed according to regulations.

Open: do/vr/za/zo 13:00-18:00 (and by appointment – contact first during summerholiday)